KVBP

 

Op 11 december 1937 ondertekenden 24 moedige Vlaamse postzegelverzamelaars te Antwerpen de stichtingsakte van de 'Vlaamse Bond voor Postzegelverzamelaars'.

De akte werd officieel geregistreerd te Antwerpen op 21 januari 1938. Nog diezelfde maand verscheen het eerste nummer van het maandblad van de V.B.P. dat toen nog de naam 'Het Postzegel' droeg.

De oprichting van de V.B.P. kwam ongetwijfeld tegemoet aan een dringend behoefte, niet alleen om taalredenen, maar evenzeer om sociale redenen. In het eerste nummer van het maandblad werden deze als volgt aangegeven: "Het ontbreken van filatelistische kringen buiten de grote centra, met daartegenover een te grote versnippering van het verenigingsleven in deze centra, en het feit  dat de gewone Vlaamse verzamelaar al te weinig aan zijn trekken kon komen in de bestaande kringen die meestal het frans als voertaal hadden en zich dikwijls ook enkel richtten tot de selecte burgerij."

De V.B.P. kreeg dan ook als opdracht: "Alle filatelisten, over heel het Vlaamse landsgedeelte verspreid, in één enkele bond verenigen om deze uit te bouwen tot een sterke macht die ook op filatelistisch gebied, ons volk zijn recht zou laten wedervaren."